ANG Spółdzielnia > O nas > Etyka

Etyka

Firmy pośrednictwa finansowego działające w imieniu banków i towarzystw ubezpieczeniowych są także instytucjami zaufania publicznego. Uważamy, że zaufanie społeczeństwa do nas to podstawa naszej branży. To dla nas oznacza konieczność wzięcia odpowiedzialności za skutki działań biznesowych. Z tego powodu przywiązujemy olbrzymią wagę do etycznej sprzedaży i prawdy w kontakcie z klientami.

Przeciwdziałanie misselingowi

Naszym największym wyzwaniem jest zero misselingu. Rozumiemy go jako każdą sytuacje, gdy ktoś sprzedaje Ci coś, czego nie potrzebujesz, na co Cię nie stać, czego nie rozumiesz i za niegodziwą cenę. Co robimy, aby ograniczyć taką nieodpowiedzialną sprzedaż w naszej organizacji?

 • Uważnie dobieramy produkty do naszej oferty lub wycofujemy się z produktów, które mogą być niezgodne z naszymi zasadami.
 • Wprowadziliśmy ograniczenia dotyczące wysokości prowizji dla naszych ekspertów. Mają one na celu ograniczenie sprzedawania klientom produktów z podwyższonymi prowizjami oraz uzależnienie poziomu wynagrodzenia od jakości pracy ekspertów.
 • Nie mamy planów sprzedażowych, a formuła spółdzielni sprzyja budowaniu poczucia współodpowiedzialności i niezależności niezbędnej w relacjach z klientami.
 • Dokładamy wszelkich starań, by dobrze wyjaśnia wszystkie warunki związane z produktem finansowym, postanowienia umowy, zwłaszcza w zakresie grożących klientom konsekwencji i ryzyka finansowego.
 • W miarę możliwości monitorujemy naszą sprzedaż pod kątem odpowiedzialnej sprzedaży, analizując np. nienaturalną, niezgodną z trendami sprzedaż dla jednej instytucji, sprzedaż na wysokich prowizjach czy też sprzedaż kilku produktów jednemu klientowi w tym samym czasie.
 • Nieprzerwanie uczulamy nasza społeczność na wyzwania etyczne w branży finansowej. Każdym współpracownik ANG ma obowiązek zaliczenia szkolenia z etyki.

Kodeks Etyki

Zasady, którymi się kierujemy, spisaliśmy w Kodeksie Etycznym w 2014 r. Został zaktualizowany w 2017 roku. Obowiązuje wszystkich spółdzielców i ekspertów. Stosowanie się do niego jest bezwarunkowe. Dokumentem precyzującym kwestie etyczne i zasady postępowania jest Ład Spółdzielniany, a w nim m.in.: standardy pracy, polityka przyjmowania prezentów, polityka compliance, antymobbingowa i inne. Kodeks Etyczny ANG dostępny dostępny jest na stronie: LINK

Rzecznik Etyki i Komisja Etyki

W Spółdzielni działa Komisja Etyki, której skład jest wybierany co roku podczas Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków ANG Spółdzielni. Wsparciem Komisji jest Rzecznik Etyki, który organizuje pracę i czuwa nad procesem rozpatrywania skarg i reklamacji. Komisja monitoruje przestrzeganie przyjętych norm etycznych i analizuje zgłoszenia ich łamania przesłane na adres etyka@grupaang.pl.

Obecny skład Komisji Etyki:

 • Artur Dąbrowski
 • Dorota Gierak
 • Mirosław Gładecki
 • Krzysztof Iwan
 • Grzegorz Pacuk
 • Wojciech Płudowski
 • Michał Sawczuk
 • Karolina Trzeciakiewicz
 • Łukasz Winiarski

Rzecznik Etyki:

Katarzyna Nowak
katarzyna.nowak@grupaang.com
tel. 600 941 741

Etyczna Firma

ANG Spółdzielnia od 2015 r. nieprzerwanie utrzymuje tytuł “Etyczna Firma” w konkursie organizowanym przez dziennik Puls Biznesu oraz PwC. W 2018 r. otrzymała tytuł Super Etycznej Firmy, przyznawany na 3 lata. W konkursie nagradzane są przedsiębiorstwa, które stosują najlepsze praktyki etyczne w budowaniu swojej organizacji. Szanują pracowników, klientów, kontrahentów, konkurencję, środowisko oraz społeczeństwo. Tytuł mogą otrzymać tylko firmy, które wdrażają zasady etyczne na każdym szczeblu organizacji, dla których celem działalności, oprócz maksymalizacji zysków, jest budowanie właściwych relacji z interesariuszami.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Działamy aktywnie w Związku Przedsiębiorstw Finansowych od 2012 roku. ZPF wyznacza standardy w biznesie, w relacjach z klientami i kontrahentami, nadzoruje ich stosowanie w przedsiębiorstwach finansowych. Działa na rzecz zwiększanie zaufania do naszego sektora.

Współtworzyliśmy „Zasady dobrych praktyk”, które są wiążące dla wszystkich członków ZPF, oraz „Deklarację pośredników finansowych”, do której podpisania zachęcamy nie tylko członków ZPF, ale także inne podmioty z sektora pośrednictwa finansowego. Nasz przedstawiciel jest również członkiem Komisji Etyki ZPF.

Poważnie traktujemy proces reklamacji – jeśli masz wątpliwości co do relacji z naszymi pracownikami, zgłoś się do naszej Komisji Etyki (etyka@grupaang.pl) lub do Komisji Etyki ZPF (etyka@zpf.pl).

Więcej szczegółów odnośnie możliwości składania skarg znajduje się w zakładce Skargi i reklamacje.

Certyfikat etyczny ZPF za rok 2019

Od 2013 roku przechodzimy z pozytywnym wynikiem audyt etyczny, który prowadzony jest przez Komisję Etyki ZPF. Audyt ten sprawdza, czy jesteśmy firmą w pełni realizującą „Zasady dobrych praktyk ZPF”. Poniżej znajduje się aktualny certyfikat z audytu.

Jesteśmy odpowiedzialni

Jesteśmy inicjatorem projektu Nienieodpowiedzialni – w ten sposób też propagujemy odpowiedzialne podejście do sprzedaży w całej branży.

Nienieodpowiedzialni to projekt społeczny o charakterze filozoficzno-biznesowym, którego celem jest uwrażliwianie biznesu i nas, ludzi, na różne wymiary naszej odpowiedzialności. Inicjatywa swoje źródła ma w branży finansowej, ale z biegiem lat rozwinęła się i jest obecna w różnych środowiskach, zarówno biznesowych, jak i pozarządowych i akademickich. Wspólnie szukamy rozwiązań, które mogą czynić biznes bardziej zrównoważonym i odpowiadającym potrzebom dzisiejszego świata, a nam samym pomagać budować dobre życie na gruncie zawodowym, obywatelskim i prywatnym – wartościowe zarówno dla nas, jak i dla naszego otoczenia.